LEARN KITSAP TRANSIT

Espanol and Tagalog

Hablar español?

Para obtener información sobre los servicios o tarifas de Kitsap Transit en español, llame al 1-800-501-7433 durante el horario regular de oficina. El personal de servicio al cliente le conectará a un intérprete para ayudar a responder sus preguntas.

Nagsasalita ka ba ng Tagalog?

Upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo o singil ng Kitsap Transit sa wikang Tagalog, mangyaring tawagan ang numerong 1-800-501-7433 sa normal na oras ng trabaho. Ikokonekta ka ng kawani ng Customer Service sa isang tagapagsalin upang tulungan kang masagot ang iyong mga katanungan.

Reasons to Use Kitsap Transit

No. 26

Shout out to KT drivers!

...always pleasant to grumpy morning commuters

see all

Rider Stories

view all
pic button

Helpful Videos

view all
pic button

Ways to Share

Offices

60 Washington Avenue, Suite 200, Bremerton, WA 98337 Visit our office Phone: (360) 373-2877 or 1-800-501-RIDE