LEARN KITSAP TRANSIT

Español and Tagalog

Hablar español?

Para obtener información sobre los servicios o tarifas de Kitsap Transit en español, llame al 1-800-501-7433 durante el horario regular de oficina. El personal de servicio al cliente le conectará a un intérprete para ayudar a responder sus preguntas.

Documentos disponibles:

ACCESS Solicitud
Solicitud de Tarifa Reducida por Bajo Ingreso de Kitsap Transit
Formulario de queja de Título VI
Procedimeiento de Denuncias del Título VI

Nagsasalita ka ba ng Tagalog?

Upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo o singil ng Kitsap Transit sa wikang Tagalog, mangyaring tawagan ang numerong 1-800-501-7433 sa normal na oras ng trabaho. Ikokonekta ka ng kawani ng Customer Service sa isang tagapagsalin upang tulungan kang masagot ang iyong mga katanungan.

na makukuha dokumento:

ACCESS Application
Application para sa Bawas na Pasahe ng Kitsap Transit para sa Mabababang Kita
Form para sa Reklamong may Kaugnayan sa Titulo VI
Pamamaraan ng Reklamo ayon sa Titulo VI

Reasons to Use Kitsap Transit

No. 26

Shout out to KT drivers!

...always pleasant to grumpy morning commuters

see all

Rider Stories

view all
pic button

Helpful Videos

view all
pic button

Ways to Share

Offices

60 Washington Avenue, Suite 200, Bremerton, WA 98337 Visit our office Phone: (360) 373-2877 or 1-800-501-RIDE